วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 16:35:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว3243
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการปรึกษาหารือและจัดทำเส้นทางการปรึกษาหารือสำหรับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้สูงอายุ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U