วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 16:42:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว5228
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อพิจารณาอุธนณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U