วันที่บันทึก 21 พ.ย. 2566 09:19:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 21 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว3251
เรื่อง ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตรวจสถานที่ (ผอ.รพ. แม่สะเรียง, ผอ.รพ.ขุนยวม , สสอ.แม่สะเรียง, สสอ. ขุนยวม)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U