วันที่บันทึก 21 พ.ย. 2566 09:23:00
 
จาก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 21 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.013/ว3250
เรื่อง การจัดสรรเงินสปสช.กองทุนแพทย์แผนไทย 2566(สสอ.ทุกแห่ง,รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U