วันที่บันทึก 21 พ.ย. 2566 13:42:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 21 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/3562
เรื่อง [ด่วนที่สุด] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U