วันที่บันทึก 21 พ.ย. 2566 13:47:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 21 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว3255
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเส้นทางสู่นิสิตแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U