วันที่บันทึก 21 พ.ย. 2566 13:54:00
 
จาก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 21 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.013/ว3256
เรื่อง เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบบริการการแพทย์แผนไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 ปีงบประมาณ 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U