วันที่บันทึก 1 เม.ย. 2567 13:34:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.010/ว 808
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัลในโรงพยาบาลชุมชน (ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U