วันที่บันทึก 1 เม.ย. 2567 14:45:00
 
จาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.005/ว.809
เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวงบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อความรายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U