วันที่บันทึก 1 เม.ย. 2567 15:31:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว811
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U