วันที่บันทึก 1 เม.ย. 2567 16:44:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ ๐๒๒๖/ว๑๕๓๘
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนักสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U