วันที่บันทึก 1 เม.ย. 2567 16:45:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ 0201.02/ว3426
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษาคู่สัญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รุ่นที่ 3
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U