วันที่บันทึก 1 เม.ย. 2567 17:16:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 29 มี.ค. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว802
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U