วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 10:05:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.001/ว 800
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ระยะที่ 5 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U