วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 11:26:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว814
เรื่อง ขอส่งขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขตสุขภาพที่ 1
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U