วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 13:31:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.001/ว 820
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศทยฯ เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U