วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 14:23:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว 826
เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระของโรงพยาบาล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อความรายละเอียด สสจ.มส. ขอส่งข้อมูลยอดค้างชำระของโรงพยาบาล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U