วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 14:25:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว821
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผลงาน/โครงการ (ผอ.รพ.ศรีสังาวลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U