วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 16:13:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว826
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และต่อใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการอำเภอปาย (ผอ.รพ.ปาย/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U