วันที่บันทึก 2 เม.ย. 2567 16:50:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส.0033.008/1080
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเกียรติบัตร (ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U