วันที่บันทึก 3 เม.ย. 2567 11:55:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว804
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U