วันที่บันทึก 3 เม.ย. 2567 16:17:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว810
เรื่อง เชิญประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.สบเมย/ผอ.รพ.ขุนยวม/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U