วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:11:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.002/ว841
เรื่อง ส่งคำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัด "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี"
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U