วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:22:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว842
เรื่อง การประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U