วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:35:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว830
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ 1
ข้อความรายละเอียด ส่งถึง รพ.ศรีสังวาลย์ และ รพ.ปางมะผ้า
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U