วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:37:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว831
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ขั้น 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U