วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:40:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.004/1103
เรื่อง เชิญเข้าร่วมทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานฯ และผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือพัฒนาระบบยา หรือผู้แทนกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ในหน่วยงานของท่าน จำนวน 1-2 ท่าน ร่วมทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดการและสถานที่รายละเอียดตามกำหนดการฯ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเบิกจากต้นสังกัด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U