วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:42:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.004/ว.838
เรื่อง เชิญเข้าร่วมทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รพ.ขุนยวม/รพ.แม่ลาน้อย/รพ.แม่สะเรียง/รพ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด ขอเชิญหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหรือผู้แทน กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ในหน่วยงานของท่านจำนวน 1-2 คน ร่วมทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนดการและสถานที่รายละเอียดตามกำหนดการฯ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเบิกจากต้นสังกัด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U