วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:42:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.004/ว.839
เรื่อง แจ้งกำหนดการทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รพ.ปาย/รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ทั้งนี้รายละเอียดกำหนดการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U