วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 09:43:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.004/ว.840
เรื่อง แจ้งกำหนดการทีมนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สสอ.ปาย/สสอ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ทั้งนี้รายละเอียดกำหนดการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U