วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 13:44:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 3 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/1099/1100
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 37 (รพ.ขุนยวม/รพ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U