วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 13:45:00
 
จาก งานการเงิน  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 1 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ0210.06/ว3664
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U