วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 14:06:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว848
เรื่อง ประสานการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit) (รพ.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด Mobile Unit ลงตรวจวันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67 ขอให้ทางอำเภอส่งตัวอย่างมาให้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ ตามกำหนดการ
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U