วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 16:06:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว835
เรื่อง [ด่วนที่สุด] สรุปนิเทศ ติดตามงาน คปสอ.ปาย ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U