วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 16:49:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/1122
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานวิชาชีพฯ (สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U