วันที่บันทึก 4 เม.ย. 2567 16:52:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.004/ว.849
เรื่อง [ด่วนที่สุด] เชิญเข้าร่วมตรวจประเมินสถานที่ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รพ.ศว/สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในหน่วยงาน ของท่าน ร่วมตรวจสถานที่ขายยา ณ ร้านปันสุขเภสัช ที่อยู่ 107/6 หมู่ที่ 1 บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 5 เมษายน 2567
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U