วันที่บันทึก 5 เม.ย. 2567 09:01:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.004/ว.850
เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2567 (รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่งจำนวน 1-2 ท่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามวาระการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับผิดชอบค่าอาหารและอาหารว่าง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เบิกจากต้นสังกัด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U