วันที่บันทึก 5 เม.ย. 2567 09:16:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว846
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งเลื่อนการนิเทศติดตามงาน คปสอ.แม่สะเรียง (รพ./สสอ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U