วันที่บันทึก 5 เม.ย. 2567 09:29:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว851
เรื่อง ชี้แจงการดำเนินงานวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง Interferon Gamma Release Assays (IGRAs) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U