วันที่บันทึก 5 เม.ย. 2567 09:38:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว832
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานคุณภาพเข้าคัดเลือกนำเสนอในการประชุม HA Regional Forum Chiang Mai 2024
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U