วันที่บันทึก 5 เม.ย. 2567 14:04:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.001/ว853
เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม (สสอ.เมือง/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.แม่ลาน้อย/สสอ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U