วันที่บันทึก 5 เม.ย. 2567 16:54:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 5 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว859
เรื่อง จัดสรรเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI4E ปีที่ 1 (สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U