วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 09:49:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 4 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
สธ 0207.05.4/1850
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (77โรงพยาบาล) รพ.สบเมย,รพ.แม่ลาน้อย
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U