วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 11:49:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว874
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U