วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 11:51:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/1144
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (สสอ.แม่ลาน้อย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U