วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2567 16:50:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/1151
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิฯ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U