วันที่บันทึก 10 เม.ย. 2567 11:07:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว845
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U