วันที่บันทึก 10 เม.ย. 2567 14:32:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/1140
เรื่อง [ด่วนที่สุด] มอบหมายภารกิจการรับสเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารี เสด็ขพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการทหารพันธุ์ดี (ผอ.รพ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U