วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 10:34:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว882
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตสุขภาพที่ 1 (ผอ.รพ.แม่สะเรียง/ผอ.รพ.ปาย/ผอ.รพ.ขุนยวม/ผอ.รพ.สบเมย/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U