วันที่บันทึก 11 เม.ย. 2567 14:02:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 11 เม.ย. 2567  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/1162
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายมะเร็งครบวงจร(Cancer Warrior)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U